Bezár

Kották

FONTOS: a kották .pdf formátumban érhetők el, megtekintésükhöz Adobe Acrobat Reader (vagy egyéb, .pdf kierjesztést kezelni tudó) programra van szükség

A letölthető kották nagy része a guido betűkészletet használja a gregorián dallamok megjelenítéséhez, így azok olvasásához szükséges a számítógépre telepíteni a gudio_hu vagy guido_en fontok valamelyikét. Ezek szintén letölthetőek (segédletekkel együtt) innen: guido betűkészlet.

  • Perotinus: HAEC DIES – húsvéti graduale két szólistára és kórusra. Húsvét ünnepén (akár Húsvét hetében végig) első olvasmányközi énekként, vagy a húsvéti nagyvecsernyébe illesztve, de akár a húsvéti időszakban a vesperás responzóriumaként is elhangozhat. Csupán két szólista és a gregoriánt éneklő kórus szükséges a megszólaltatásához. Ha túl magas lenne, transzponálható lejjebb – akár egy kvarttal is! A húsvéti időszak miséiben, ha nem olvasmányközi énekként adjuk elő, énekelhetjük bevezető, felajánlási vagy áldozás utáni hálaadó motettaként is.
  • Intravit Jesus/ Betére Jézus
    Háromszólamú evangélium latinul és magyarul Nagyboldogasszony (aug. 15.) ünnepére, a hagyományos rítus szerint. Hasonló tételek a frissen megjelent Egy- és többszólamú Lekcionárium kötetben bőségesen találhatók. A tételek fordulatai bármely más olvasmány- vagy evangélium-szövegre alkalmazhatók


Ó antifónák


Könnyű kétszólamú motetta, Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepére (dec. 8.), vagy bármely más Mária-ünnepre


Étkezési ima a 145. zsoltárból


Genfi zsoltárok


Protestáns graduál


Díszes Alleluja-versek az évközi 3.-8. vasárnapokra és Alleluja-búcsúztató

A refrén az Éneklő Egyház 430. sz. Alleluja-dallama. Az Alleluja-búcsúztatót a Nagyböjt előtti utolsó vasárnapon kell énekelni (ahogyan kijön a számozás), tehát igen ritkán a 8. vasárnapon! A tételek transzponálhatók lejjebb (különösen a 8. vasárnap magas járású melódiája) – akár e-mollba is.


Karácsony, újév és vízkereszt ünnepére


Gregorián évközi himnusz kortárs orgonakísérettel a Vesperás/Vespera (ill. a Prima) számára

Zombola Péter: Ki minden fénynek Atyja vagy

Itt meghallgatható.


Könnyű, rövid középkori kétszólamú motetta Krisztus király ünnepére


Nagypénteki kórustételek a kereszt behozatalához, illetve a kereszthódolathoz


Traktus (szólózsoltár) a nagyböjti időre


G. Dufay: Nagyböjti himnusz/ motetta vegyes-, vagy egynemű karra


Könnyű többszólamú művek advent idejére


Húsvéti polifon Alleluják

Az Éneklő Egyház 426. számú Alleluja-refrénjének két 16. századi feldolgozása: Constanzo Porta (észak-olasz ferences szerző) és a polifon vesperás-tételeket tartalmazó pozsonyi vesperale (Anna Hannsen Schuman-kódex).


Nagyheti tractusok és Alleluja: Ez az a nap

Magyar nyelven.


Nagyböjti tractusok

Magyar nyelven, a középkori díszes tractus-tónusokon.


Szent Márton ünnepének teljes latin vesperása az Isztambuli Antifonálé szerint

Átírásban (Guido font-készlettel) és magyar nyelvű utasításokkal.


Guillaume Dufay: Ave Regina

A szöveg fordítása: Üdvözlégy mennynek Királynéja, üdvözlégy angyalok úrnője, üdvözlégy szent gyökér, akiből a világra fény támadt. Örülj, dicsőséges, mindenek fölött szépséges, légy üdvöz igen ékességes és miértünk mindig kérleld Krisztust.

Liturgikus alkalmazás: Bármely mise, vagy zsolozsma végén énekelhető. A szöveg mai besorolás szerint a böjti idő Mária-antifonája. A darab eredetileg nem böjti, valószínűleg általános, devóciós Mária-motetta. Ezt támasztja alá a darab záradékában az “alleluja” szöveg. Ha böjti időben kívánjuk megszólaltatni, úgy az alleluja-szakaszt énekelhetjük a szöveg utolsó “a”-hangzójára. A középső szólam hangszerrel is előadható.


Laudemus Virginem-kánon (Llibre Vermell de Montserrat, 14. sz.)

A szöveg fordítása: Dicsérjük a Szűzanyát és Fiát, Jézust.

Liturgikus alkalmazás: Bármely szertartás, vagy akár koncert része lehet, mivel eredetileg istentiszteleten kívüli zarándokének. Egyszerűségénél fogva fejből is megtanulható, s bármikor, ha “kitölteni” való idő támad, azonnal elénekelhető e kánon.

Előadás: Háromtól akár hat szólamig terjedő kánon, kétféle belépéssel: 1: ütemenként; 2: félütemenként (az első két szótag eléneklése után). A darab hossza a két strófa, valamint az unisono és kétféle kánon tetszőleges váltakozásával szabadon alakítható a rendelkezésre álló időkerethez. Tetszés szerint hangszerekkel is bővíthető.


Antoine Brumel: Sicut lilium

A szöveg fordítása: Mint liliom a tövisek között, olyan az én kedvesem a leányok között. (Én 2.2)

Liturgikus alkalmazása: Bármely Mária-ünnep, vagy commune virginum.


16. századi ismeretlen spanyol szerző: Domine ad adiuvandum

A szöveg fordítása: Celebráns: Isten, figyelmezz az én segítségemre. Kórus: Uram, siess megsegíteni engem. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, és mindörökkön-örökké, amen. Alleluja. (Böjti időben: Dicséret neked, Urunk, örök dicsőség Királya!)

Liturgikus alkalmazása: A vesperás bevezető fohásza.


A VIII. gregorián mise („missa de angelis”)


„Missa mundi”

Magyarul