Bezár

Kották

FONTOS: a kották .pdf formátumban érhetők el, megtekintésükhöz Adobe Acrobat Reader (vagy egyéb, .pdf kierjesztést kezelni tudó) programra van szükség

A letölthető kották nagy része a guido betűkészletet használja a gregorián dallamok megjelenítéséhez, így azok olvasásához szükséges a számítógépre telepíteni a gudio_hu vagy guido_en fontok valamelyikét. Ezek szintén letölthetőek (segédletekkel együtt) innen: guido betűkészlet.


Regi regum glorioso

Kétszólamú könnyű középkori Benedicamus-trópus Péter-Pál ünnepnapjára, vagy alkalmazott szövegekkel Húsvét, Mennybemenetel, Jézus szíve, Szent Kereszt, Szeplőtelen fogantatás, angyalok és szentek ünnepére. (Az alkalmazott szövegek mind Sík Sándor Himnuszok könyvéből valók.)
Az eredeti tétel meghallgatható 3’10’’-től: https://www.youtube.com/watch?v=dVxZojHsV-k&ab_channel=mrjow
Az előadáshoz javasoljuk a szólisták és teljes kar versszakonkénti váltakoztatását.


Vadis propitiator

Vadis propitiator responzórium különleges, kiemelt helyet foglal el a magyar (esztergomi) rítusban. Egyrészt funkciója miatt, mivel a Szent Három Nap nyitányaként kiemelt tételként szerepel a nagycsütörtöki első vesperásban, másrészt zenei szépsége, érdekessége okán: tudniillik görög eredetre visszanyúló darab, aminek csak távoli – ambrozián, beneventán, vagy korai nyugat-európai – hagyományban találjuk párhuzamait. Végül az is egyedivé teszi, hogy szövegi tartalmából kifolyólag tulajdonképpen Mária-siralomnak tekinthető! Az eredeti latin mellett magyar nyelvű változatát is közöljük. A tétel meghallgatható  a Schola Hungarica lemezéről


  • Perotinus: HAEC DIES – húsvéti graduale két szólistára és kórusra. Húsvét ünnepén (akár Húsvét hetében végig) első olvasmányközi énekként, vagy a húsvéti nagyvecsernyébe illesztve, de akár a húsvéti időszakban a vesperás responzóriumaként is elhangozhat. Csupán két szólista és a gregoriánt éneklő kórus szükséges a megszólaltatásához. Ha túl magas lenne, transzponálható lejjebb – akár egy kvarttal is! A húsvéti időszak miséiben, ha nem olvasmányközi énekként adjuk elő, énekelhetjük bevezető, felajánlási vagy áldozás utáni hálaadó motettaként is.
  • Intravit Jesus/ Betére Jézus
    Háromszólamú evangélium latinul és magyarul Nagyboldogasszony (aug. 15.) ünnepére, a hagyományos rítus szerint. Hasonló tételek a frissen megjelent Egy- és többszólamú Lekcionárium kötetben bőségesen találhatók. A tételek fordulatai bármely más olvasmány- vagy evangélium-szövegre alkalmazhatók

Ó antifónák


Könnyű kétszólamú motetta, Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepére (dec. 8.), vagy bármely más Mária-ünnepre


Étkezési ima a 145. zsoltárból


Genfi zsoltárok


Protestáns graduál


Díszes Alleluja-versek az évközi 3.-8. vasárnapokra és Alleluja-búcsúztató

A refrén az Éneklő Egyház 430. sz. Alleluja-dallama. Az Alleluja-búcsúztatót a Nagyböjt előtti utolsó vasárnapon kell énekelni (ahogyan kijön a számozás), tehát igen ritkán a 8. vasárnapon! A tételek transzponálhatók lejjebb (különösen a 8. vasárnap magas járású melódiája) – akár e-mollba is.


Karácsony, újév és vízkereszt ünnepére


Gregorián évközi himnusz kortárs orgonakísérettel a Vesperás/Vespera (ill. a Prima) számára

Zombola Péter: Ki minden fénynek Atyja vagy

Itt meghallgatható.


Könnyű, rövid középkori kétszólamú motetta Krisztus király ünnepére


Nagypénteki kórustételek a kereszt behozatalához, illetve a kereszthódolathoz


Traktus (szólózsoltár) a nagyböjti időre


G. Dufay: Nagyböjti himnusz/ motetta vegyes-, vagy egynemű karra


Könnyű többszólamú művek advent idejére


Húsvéti polifon Alleluják

Az Éneklő Egyház 426. számú Alleluja-refrénjének két 16. századi feldolgozása: Constanzo Porta (észak-olasz ferences szerző) és a polifon vesperás-tételeket tartalmazó pozsonyi vesperale (Anna Hannsen Schuman-kódex).


Nagyheti tractusok és Alleluja: Ez az a nap

Magyar nyelven.


Nagyböjti tractusok

Magyar nyelven, a középkori díszes tractus-tónusokon.


Szent Márton ünnepének teljes latin vesperása az Isztambuli Antifonálé szerint

Átírásban (Guido font-készlettel) és magyar nyelvű utasításokkal.


Guillaume Dufay: Ave Regina

A szöveg fordítása: Üdvözlégy mennynek Királynéja, üdvözlégy angyalok úrnője, üdvözlégy szent gyökér, akiből a világra fény támadt. Örülj, dicsőséges, mindenek fölött szépséges, légy üdvöz igen ékességes és miértünk mindig kérleld Krisztust.

Liturgikus alkalmazás: Bármely mise, vagy zsolozsma végén énekelhető. A szöveg mai besorolás szerint a böjti idő Mária-antifonája. A darab eredetileg nem böjti, valószínűleg általános, devóciós Mária-motetta. Ezt támasztja alá a darab záradékában az “alleluja” szöveg. Ha böjti időben kívánjuk megszólaltatni, úgy az alleluja-szakaszt énekelhetjük a szöveg utolsó “a”-hangzójára. A középső szólam hangszerrel is előadható.


Laudemus Virginem-kánon (Llibre Vermell de Montserrat, 14. sz.)

A szöveg fordítása: Dicsérjük a Szűzanyát és Fiát, Jézust.

Liturgikus alkalmazás: Bármely szertartás, vagy akár koncert része lehet, mivel eredetileg istentiszteleten kívüli zarándokének. Egyszerűségénél fogva fejből is megtanulható, s bármikor, ha “kitölteni” való idő támad, azonnal elénekelhető e kánon.

Előadás: Háromtól akár hat szólamig terjedő kánon, kétféle belépéssel: 1: ütemenként; 2: félütemenként (az első két szótag eléneklése után). A darab hossza a két strófa, valamint az unisono és kétféle kánon tetszőleges váltakozásával szabadon alakítható a rendelkezésre álló időkerethez. Tetszés szerint hangszerekkel is bővíthető.


Antoine Brumel: Sicut lilium

A szöveg fordítása: Mint liliom a tövisek között, olyan az én kedvesem a leányok között. (Én 2.2)

Liturgikus alkalmazása: Bármely Mária-ünnep, vagy commune virginum.


16. századi ismeretlen spanyol szerző: Domine ad adiuvandum

A szöveg fordítása: Celebráns: Isten, figyelmezz az én segítségemre. Kórus: Uram, siess megsegíteni engem. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, és mindörökkön-örökké, amen. Alleluja. (Böjti időben: Dicséret neked, Urunk, örök dicsőség Királya!)

Liturgikus alkalmazása: A vesperás bevezető fohásza.


A VIII. gregorián mise („missa de angelis”)


„Missa mundi”

Magyarul