Bezár

Felvételi és tanulmányi tájékoztató

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszékének felvételi és tanulmányi tájékoztatója az alap- (BA), mester- (MA) és az osztatlan egyházzene-ének-zene művésztanári képzés iránt érdeklődők számára

Kedves Jelentkező!

Örömmel látjuk Önt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyházzenei képzés iránt érdeklődők között. Kérjük, olvassa el a jelentkezésre, a felvételi vizsgára és a tanulmányi perspektívára vonatkozó alábbi tájékoztatást!

Kiket várunk?

Elsősorban azokat, akik zenész-pályájuk részeként egyházzenei munkát akarnak végezni: egyházzene tanárként, kórusvezetőként, szkólavezetőként, templomi karnagyként vagy orgonistaként.

De szívesen látjuk azokat is, akik csupán zenei felkészültségüket kívánják kiegészíteni jellegzetesen egyházzenei stílusok, műfajok ismeretével (például gregorián, reneszánsz egyházi kórusirodalom, korai barokk vokális egyházzene), vagy műveltségüket gyarapítani a liturgia és zene viszonyára vonatkozó szakszerű ismeretekkel.

Ez egyben azt jelenti, hogy zenetanárokat, hangszerjátékosokat, zeneszerzőket, zenetudósokat is szívesen részesítünk egyházzenei képzésben.

Vannak-e felekezeti megkötések?

Nincsenek. A képzés nagy része közösen történik („ökuménikus” jellegű), a gyakorlati liturgikus szolgálatot katolikus/protestáns megoszlás szerint szervezett kurzusokban tanítjuk. Az egyedi eseteket személyre szabott tanrenddel igyekszünk követni.

A jelentkezéskor kérjük annak megjelölését, hogy a liturgiát, liturgikus gyakorlatot stb. milyen felekezet hagyománya szerint kívánja tanulni. Bár természetesnek tartjuk, hogy a hallgatók többsége valamely egyházhoz kapcsolódik, senki egyéni meggyőződését a felvételin nem vizsgáljuk. (Elvileg a vallással kapcsolatot nem tartó kollégák is tanulhatnak a tanszakon, ha az egyházzene iránt érdeklődnek, s a tanulmányi kötelezettségeket vállalják).

Kik jelentkezhetnek?

Első diplomás alapképzésre jelentkezhet bárki érettségizett és a szakközépiskolai szintnek megfelelő zenei felkészültséggel rendelkező fiatal (tehát jöhet szakközépiskolából, vagy zeneiskolából, magántanulásból). Az alapképzésen belül finanszírozott és költségtérítéses képzésre lehet jelentkezni.

Alapképzésre jelentkezhetnek olyan fiatalok is, akik más főiskolán/egyetemen tanulnak vagy tanultak professzionális szinten zenét (párhuzamos vagy másoddiplomás képzés). Az alapozó tárgyakból (filozófia, esztétika stb.) és az általános szakmai alapozó ismeretekből, készségekből (zeneelmélet, szolfézs stb.) korábban szerzett krediteket, ha azok tartalma megegyezik az egyetemünkön tanított tárgyakéval, kreditátvitellel elismerjük, s ezzel csökken a hallgató óra- ill. kreditkötelezettsége. Amennyiben a jelentkező már szerzett hazai felsőfokú oklevelet, illetve az állam által finanszírozott féléveit mind felhasználta, az ilyen képzések az esetek többségében a jelen törvények szerint költségtérítésesek.

Egyházzenei + iskolai tanári diploma?

Tisztában vagyunk azzal, hogy a legtöbb érdeklődő az egyházzenét valamely más zenei képzéssel akarja társítani, hogy szakmailag is, egzisztenciálisan biztosabb alapot teremtsen magának.

Az új felsőoktatási törvény adta lehetőségekkel élve a Tanszéken a 2013/14-es tanévtől egyciklusú, két szakirányos, egyházzene-ének-zene művésztanári képzés indult, melyben az állam által fizetett (ösztöndíjas) képzésben kétszakos zeneművésztanári diploma szerezhető. E képzési forma nemcsak a végzettek szélesebb körű képzettségét és jobb egzisztenciális biztonságát szolgálja, hanem kiváló lehetőséget biztosít az énekes iskolák munkájába való bekapcsolódásra is. Az énekes iskolai rendszer mint oktatási forma a korai középkorban alakult ki a székesegyházi iskolákban, ma is kitűnően működik az európai egyházzenei központokban (pl. Bécs, Regensburg, London, Oxford, Cambridge), és három évtizede történt újraindítása óta idehaza is jelentős eredményekkel büszkélkedhet (pl. Budapesti Énekes Iskola).

És a mesterfokozat után?

A Magyar Akkreditációs Bizottság 1995-ben jóváhagyta az egyházzene doktorprogram megindítását. Az elmúlt tíz év alatt harminc jelölt szerzett szakszerű  vezetéssel doktori címet.

Mit tanítunk?

Az egyházzene oktatás jellegzetessége, hogy benne összekapcsolódik a művészi (zenei), az elméleti (például zenetörténeti) és a liturgikus képzés.

Fő tárgyaink:

  • az egyházzeneirodalom (a középkortól napjainkig létrejött egyházzenei repertoár előadása, forrásainak, múltbeli és mai alkalmazásának ismerete),
  • az egyszólamú liturgikus zene (gregorián, graduál, népének),
  • az orgona (hangszer, liturgikus orgonajáték, orgonaismeret)
  • a liturgia (liturgika, liturgikus gyakorlat, latin ill. protestánsoknak részben német liturgikus nyelv).

A tárgyak egy részét a szokásos órarendi keretben tanítjuk (a főtárgyra eső ún. kontaktórák száma: heti 14-16), részben a hallgatók önálló munkát végeznek, s arról a kijelölt tanárnak időről-időre beszámolnak (pl. hangfelvételek elemző feldolgozása, memoriter, gregorián kotta átírása stb.).

Az alapképzés végén a hallgatók diploma-istentiszteletet terveznek és vezetnek, továbbá a főtárgyakból összefoglaló záróvizsgát tesznek.

A képzés nem szorítkozik a tan-kötelezettségekre. Azt kiegészítik például a közös istentiszteletek, tanszaki hangversenyek, speciális tanfolyamok, évről évre szervezett tanulmányi kirándulás (egyebek között Anglia, Törökország, Itália, Ausztria, Románia/Erdély szerepeltek úti céljaink között).

A képzés általános és részletes leírása  a tanszék zeneakadémiai honlapján olvasható: https://lfze.hu/egyhazzene-tanszek.

Az órahálók az alábbi honlapon tekinthető meg: https://lfze.hu/hallgatoknak/kredithalok-116988

A felvételi követelmények részletes leírása megtalálható a https://lfze.hu/felveteli-egyhazzene honlapon.

Jó kedvet és energiát kívánunk a felkészüléshez, s a remélhetően sikeres felvételi vizsgán való találkozásig is üdvözletünket küldjük:

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
egyházzene tanszakának tanári kara