Bezár

Schola Capella Christina

A budapesti Felső-krisztinavárosi Keresztelő Szent János plébánia Scholája, a Capella Christina 1983 őszén, az akkori plébános, néhai Dr. Nagy Imre atya bíztatására alakult meg Tőkés Tünde karnagy vezetésével. A Schola célja kezdetektől fogva a liturgia rendszeres szolgálata, azaz a zenén keresztül történő legnemesebb közösségi Istendicséret rendszeres végzése volt. A Capella Christina amatőr kórus, tagjai zeneszerető, de nem zenész végzettségű, „normális” foglalkozású, elkötelezett világiak, akik szabadidejük egy részét a próbákra és az előadásokra áldozzák, s ezt a rendszeres munkát ingyenes szolgálatnak tekintik. A vállalt feladatot a mindenkori és az újonnan érkező kórustagok számára a Schola credo fogalmazza meg részletesebben.

A több évtizedes, megélt tapasztalat azt mutatja, hogy a gregorián ének valóban alkalmas a hit elmélyítésére. Megtanulása a gyermekkorban játék, hiszen dallamvilága egybecseng azzal, amit a kisgyermek az énekórákon is tanul, felnőttkorban pedig a liturgiára való rácsodálkozás, ráhagyatkozás eszköze lesz. Erről tanúskodnak a hitben való elmélyülést kereső kórustársak vallomásai is, miszerint az énekelt zsoltárok évről évre újabb és újabb tartalommal telnek meg, s egyre mélyebb megértésük a hitben való gazdagodás forrása.

A Capella Christina ezért missziós célnak is tekinti a gregorián éneklést, és örömmel fogad minden olyan felkérést, amelynek során az Egyház zenei anyanyelvét szélesebb körben is megismertetheti.

Története

Az 1983 őszén csupán néhány kisiskolásból álló gyerekkórus Advent első vasárnapján énekelt először, s azóta is szolgál minden vasárnap a 9 órás diákmisén. A gyerekkórus létszáma változó, jelenleg 28 fő, többségében 4-8 éves gyerek. Mellettük áll mindig 3-5, a kiskórusból kinőtt nagylány, akik – „tanársegédként” – segítik a próbákon és a szolgálatokon az éneklést.

Az énekkar 1998-ban felnőttkórussal bővült, melynek munkájában a gyermekkarból kinőtt felső tagozatos, illetve középiskolás tanulók is részt vesznek. A 65 főből álló, több korosztályt képviselő felnőttkórus havonta egyszer, a vasárnapi fél 11-es szentmisén, valamint a nagyobb ünnepek hasonló szentmiséin szolgál. Kiemelt időszak a Nagyhét, amikor a Schola minden szertartáson jelen van (Virágvasárnap és Húsvétvasárnap a diákmisén és a fél 11-es szentmisén, Nagycsütörtökön és Nagypénteken a szertartásokon, illetve utána a Lamentáción). Az Adventi és Nagyböjti időszakban a templomi közösséggel együtt minden szombaton vesperást énekel.

További éneklést jelentenek a szűkebb-tágabb közösséghez kötődő ünnepi alkalmak is: esküvő, keresztelés, néha temetés, valamint a plébániai közösség ünnepei: ökumenikus nap, plébániai nap.

A Schola vezetője a kezdetektől fogva Tőkés Tünde karnagy, akit szerteágazó munkájában rövidebb-hosszabb ideig másodkarnagyok segítettek: Vörös Boglárka, Opánszki Dávid, Szaszovszky Ágnes, Faragó Ákos.

Énekrendje

A Capella Christina énekeinek gerincét az Éneklő Egyház liturgikus énekei alkotják, melyet a karnagy sokszor a Magyar Graduale, illetve a Graduale Romanum alkalomhoz illő énekeivel egészít ki, így a szentmise tételei magyar és/vagy latin nyelven, gregorián dallamon hangzanak el.

A kórus a gregorián mellett immár széles repertoárral rendelkezik a reneszánsz polifóniától kezdve egészen napjaink kortárs kórusműveiig. Az éneklést alkalmanként egy-egy többszólamú vagy orgonakíséretes mű gazdagítja, s általában felajánláskor és áldozás után hangzik fel egy-egy motetta vagy más kórusmű. Nem egy alkalommal, főleg egyházzenei áhítatokon, volt mód zenekari kíséretes művek megszólaltatására is (pl. Mozart: Missa Brevis G-dúr, Deppisch: Vesperás).

Mindkét kórusban kiemelt cél, hogy a liturgia menete, az egyes énekek helye, szerepe, valamint a kórusművek szövege – a korosztályhoz igazodva – érthetővé, követhetővé váljon, és ez által az énekelt művek imádsággá válhassanak.

Élete

A két kórus között nagyon egészséges, családias kapcsolat jött létre: a felnőttek felelősséget éreznek azért, hogy példát mutassanak elkötelezettségből, liturgia iránti odaadásból, a gyerekek pedig olyan közösséget látnak maguk előtt, amelyből nem lehet „kinőni”, hiszen abban minden korosztály képviselteti magát, és látják, hogy amit ők sokszor játékosan, szórakozásképpen végeznek, az a felnőttek számára életformáló erő.

A rendszeres éneklés mellett ezért fontos szemponttá vált, hogy a kórustagok közösségként is biztos támpontot nyújtsanak egymásnak. A személyes hit elmélyítésére a kórus minden évben három napos lelkigyakorlatra megy, a közösség erősödését pedig nyaranta egy hetes nyári tábor segíti.

A felnőttkórus nyári programjainak kiemelkedő eseménye a közös zarándoklat. Kezdeti elhatározás volt, hogy évről évre más helyszínre utazva végigjárja a határon túli magyarlakta területeket (2000-ben Csíksomlyón, 2003-ban a Délvidéken,2004-ben a Felvidéken, 2005-ben Moldvában, 2006-ban Kárpátalján járt), illetve ellátogasson hit szempontjából jelentős külföldi településekre (Częstochowa, Róma, Brüsszel, Assisi szerepeltek az eddigi úti célok között).

Ezek a közös együttlétek alkalmanként 30-50-100 kórustag számára jelentenek meghatározó közösségi és hitélményt.

Év közben a kórus életét egyéb események (kórusfarsang, hangverseny-, múzeumlátogatás, filmklub, évzáró összejövetel, születés-névnapok megünneplése, kisebb, énekes szolgálattal egybekötött kirándulások) is színesítik.

Különleges eseményei 2013-ban

  • Énekes szolgálat Máriaremetén, a Karizmák ünnepén, az Erdő Péter bíboros atya által vezetett szentmisén.
  • Részvétel a Mária Rádió első kórusversenyén, melyen a gyerekkórus a gregorián ének kategóriában Bronz oklevelet nyert.
  • Úrnapi hangverseny a budai Szent Imre templomban az ottani kórussal és zenekarral együtt.
  • Templombúcsús hangverseny a plébániatemplomban.
  • Hangverseny, elmélkedéses zenei áhítat a Credo éve alkalmából a plébániatemplomban.
  • Karácsonyi, verses egyházzenei áhítat a plébániatemplomban a Hegyvidéki Kamarazenekarral közösen. 

Felvételei

A leggyakrabban énekelt, s a repertoár gerincét adó műveket Kedves Énekeink címmel három CD lemez őrzi:

  • Kedves énekeink 1. – Advent és karácsony
  • Kedves énekeink 2. – Mária-énekek és az Oltáriszentség énekei
  • Kedves énekeink 3. – Hála légyen (a 25. évfordulóra készült lemez)

Elérhetőség

Felső-krisztinavárosi Keresztelő Szent János plébánia – 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9-11.