Bezár

Utak az egyházzenéhez

Miért egyházzene? Az európai zenei örökség legalább a fele egyházzene, vagyis az istentisztelet, illetve a vallásos áhítat számára írt művek sokasága. Az egyházzenei tanulmányok egy ma is élő gyakorlat művelésére készítenek elő elsősorban: az istentisztelet napi elfoglaltságot jelentő magas szintű zenei szolgálatára, illetve az ahhoz szorosan kapcsolódó pedagógiai (kórusnevelő, ének-zeneoktató) tevékenységre. Az egyházzene beható tanulmányozása és értő előadása azonban nem csak az igényes elméleti és gyakorlati zenei alapozó képzést igényli, hanem egy részben zenén kívüli jelentős ismeretanyag elsajátítását is, mely segít feltárni e hatalmas repertoár zenei-vallásos és általános kulturális jelentését. Így a képzés hozzájárul egy széles körű, a zenei és kulturális élet más területein is egyaránt kamatoztatható műveltség megalapozásához (pl. oktatás, telekommunikáció, film, színház stb.).

Sokirányú, nyitott képzés? A Zeneakadémián a bolognai oktatási rendszer kialakítása óta kétciklusú, alap (baccalaureus) és mester szintű (magister) képzésben lehet egyetemi egyházzenei diplomát szerezni. Az általános zeneelméleti, zenetörténeti és gyakorlati képzésre (ének, zongora, partitúraolvasás, kontinuójáték, zeneszerzés) épülnek az egyházzenei szaktárgyak: liturgika, egyházi egyszólamúság, egyházzene-irodalom, orgona. A hallgató érdeklődésének és képességeinek megfelelő vokális ill. hangszeres specializációt szolgálják az egyházzenész-kóruskarnagy és egyházzenész-orgonaművész szakirányok, az irányonként emelt óraszámban oktatott karvezetés és orgona tárgyakkal.

Az oktatási rendszerben a hallgató egyéni képzési tervet állíthat össze, előkészítheti egy második szak végzését az egyházzenei alapképzés befejezése után vagy akár azzal párhuzamosan. Így az általános zenei tanulmányokra építve az egyházzene és egyházzene-tanári diploma mellé például ének-zene-tanári, szolfézs-zeneelmélet-tanári vagy muzikológusi, orgonaművészi oklevelet is nyerhet, s ezzel pályáját szakmai és anyagi tekintetben is jobban megalapozhatja.

Az új felsőoktatási törvény adta lehetőségekkel élve a Tanszéken a 2013/14-es tanévtől egyciklusú, két szakirányos, egyházzene-ének-zene művésztanári képzés indult, melyben az állam által fizetett (ösztöndíjas) képzésben kétszakos zeneművésztanári diploma szerezhető. E képzési forma nemcsak a végzettek szélesebb körű képzettségét és jobb egzisztenciális biztonságát szolgálja, hanem kiváló lehetőséget biztosít az énekes iskolák munkájába való bekapcsolódásra is. Az énekes iskolai rendszer mint oktatási forma a korai középkorban alakult ki a székesegyházi iskolákban, ma is kitűnően működik az európai egyházzenei központokban (pl. Bécs, Regensburg, London, Oxford, Cambridge), és három évtizede történt újraindítása óta idehaza is jelentős eredményekkel büszkélkedhet (pl. Budapesti Énekes Iskola).

A tanszék más egyetemek és főiskolák kurzusaira kredittel elismerhető áthallgatást is lehetővé tesz, mely további szakok (pl. hittanár) párhuzamos felvételét segíti elő. (Jelenleg ez a KRE és a PPKE Hittudományi Karán, valamint a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán folytathatók ilyen tanulmányok.)

Az öt- illetve hatéves képzés után az egyházzenei doktoriskolában lehet továbbtanulni, majd egyházzenei DLA-doktorfokozatot szerezni.

Felekezeti irányultságú tanulmányok? Míg tanszakunkon a zenei és egyházzenei alapozó tárgyakat a különböző felekezetű hallgatók közösen tanulják, addig az egyes felekezetek saját hagyományához kapcsolódó és istentiszteleti gyakorlatához szükséges tárgyak oktatása a katolikus és a protestáns tanszéki csoport óráin külön folyik, csoportvezető tanár irányításával. A katolikus csoport hallgatóit a tanszék mind a zsinat után megreformált, mind a 2007-ben ismét engedélyezett hagyományos római liturgia zenei szolgálatára felkészíti. A protestáns csoport hallgatói számára az egyetemes és a felekezeti egyházi zene történetének oktatása szorosan kapcsolódik az egyházzene-irodalom istentiszteleti (funkcionális) vonatkozásainak tárgyalásához, a történeti tapasztalatok és az ezek nyomán támadt újabb liturgiai törekvések ismertetéséhez.

Hangszeres, énekes képzés? Az egyházzenei képzésben lehetőség van a korábban elkezdett hangszeres (vonós, fúvós) vagy énektanulmányok társhangszerként történő folytatására és annak egyházzenei (kamarazenei) alkalmazására. Így várjuk azoknak a zenei középiskolát végzett vagy éppen most érettségiző énekes, hangszeres vagy szolfézs-szakos leendő hallgatóknak a jelentkezését is, akik szeretnének közelebbről megismerkedni a zeneirodalom egyházi témájú remekműveivel és részt venni azok megszólaltatásában.

Az orgonista munkája a századok során mindig szorosan kapcsolódott az egyházi szolgálathoz. Jelenleg a Zeneakadémián két külön tanszakon képzik a „klasszikus” orgonaművészeket és egyházzenész-orgonaművészeket. Utóbbiak tanszékünkön nemcsak a felekezetük szerinti liturgikus feladatokra készülnek fel, hanem abba a jórészt J. S. Bach korát megelőző hangszeres repertoárba is betekintést kapnak, mely az istentiszteleti liturgiába szervesen beilleszkedett, és szerepét ma is hasonlóképpen elláthatja.

A társhangszeres képzésen túl szakirányainkon belül (ld. a felvételi tájékoztatót) a következő műhelymunkákba való bekapcsolódásra van lehetőség:

Énekesek, szolfézs-szakosok részére:

A művek előadása történhet szólisztikusan, a cappella énekegyüttesben, vagy hangszeresekkel kiegészített kamaraegyüttesben, templomi és hangverseny-előadáson egyaránt.

 1. Gregorián kamaraének (különböző műfajú gregorián énekek előadása kis énekegyüttesben)
 2. Középkori, gótikus többszólamú darabok
 3. Reneszánsz kamaraének (reneszánsz misék és motetták)
 4. Barokk szóló és kamaraművek, kantáták
 5. Continuó-kíséretes áriák, duettek

Vonós- és fúvóshangszer-szakon végzettek részére:

 1. Középkori, gótikus többszólamú darabok hangszeres szólamainak előadása
 2. Reneszánsz misék colla parte (az énekesekkel együtt játszó), esetenként önálló szólamot szólisztikusan képviselő előadása.
 3. Közreműködés a continuó szólamcsoport játékában (gordonka, fagott, gitár)
 4. Korabarokk egyházi concertók kiegészítő hangszeres szólamainak szólisztikus előadása (hegedű, fuvola, oboa)
 5. Hangszeres közreműködés könnyebb klasszikus misék előadásában.

Billentyűsök számára:

Continuó-játék

 1. Korabarokk vokális egyházi művek (Viadana, Monteverdi, Schütz, Schein)
 2. Barokk szóló és kórus-kantáták, áriák, duettek (Buxtehude, Purcell, Bach)
 3. Kisebb apparátusú klasszikus misék continuó-kísérete (M. Haydn, J. Haydn, Mozart)

Orgonajáték

 1. Itáliai és dél-európai reneszánsz-korabarokk preludiumok, toccaták, ricercare-ok, orgonás misetételek, Magnificat-és himnuszfeldolgozások
 2. Észak-német protestáns orgonazene: kötetlen témájú orgonaművek és korálfeldolgozások Sweelincktől Buxtehudéig
 3. A romantika, a 20. század és napjaink liturgikus fogantatású értékes orgonairodalmának megismerése és tanulmányozása.

Karvezetés iránt érdeklődőknek a többszólamú egyházi zene vezénylése mellett speciális gregorián vezénylési kurzusokat kínálunk.

Bővebb tájékoztatás:

1064 Bp., Vörösmarty u. 35. (Régi Zeneakadémia), tel./fax: 344-6721, e-mail: dobszagi@gmail.com